Salgs- og leveringsbetingelser

BEMÆRK: Disse betingelser finder kun anvendelse i forbrugerkøb. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Køb hos Euro Gymnastic Equipment ApS
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Euro Gymnastic Equipment ApS, før Euro Gymnastic Equipment ApS har bekræftet ordren.

 

2. Priser, betaling mm.
Anførte priser er eksklusive omkostninger til kørselsudgifter, forsendelse, forsikring, emballage, installation, men inklusive moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Euro Gymnastic Equipment ApS kan justere priserne.

Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
Euro Gymnastic Equipment ApS forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Alle specialproducerede redskaber køb betales kontant og forud for levering. Alle produkter som distribueres af Euro Gymnastic Equipment ApS forudbetales med 100% medmindre andet aftales.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
Euro Gymnastic Equipment ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

 

3. Fragt.
Levering af varer købt hos Euro Gymnastic Equipment ApS leveres ved forsendelse i overensstemmelse med købelovens regler og levering anses for at være sket, når Køber har fået varen udleveret.
Alle skader ved fragt, er et anliggende mellem fragtfirmaet og køber.

 

4. Fortrydelsesret
Køber kan fortryde den indgåede aftale i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. Fortrydelsesfristen er 14 dage, efter Køber har modtaget det bestilte.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber tilbagesende det modtagne til Euro Gymnastic Equipment ApS, med en angivelse af, at Køber ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. gemme kvitteringen for, at Køber har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.
Køber skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbage sendelse.

Varen skal tilbagesendes til:
Euro Gymnastic Equipment ApS
Allikevej 10
4100 Ringsted

Husk at anføre navn og adresse.
Det er en betingelse for anvendelse af fortrydelsesretten, at Køber kan tilbagegive varen i samme stand og mængde og i original emballage, som da Køber modtog den.

Varer der er lavet i specialfarver og/eller størrelser tages ikke retur.

 

5. Mangler
Euro Gymnastic Equipment ApS påtager sig i overensstemmelse med købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering til første bruger har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes inden for rimelig tid, efter at Køber har opdaget mangelen. I modsat fald taber Køber retten til at påberåbe sig mangelen.
Efter at Euro Gymnastic Equipment ApS har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Euro Gymnastic Equipment ApS hurtigst muligt afhjælpe manglen.
Medmindre andet er aftalt, bærer Køber omkostningerne og risikoen ved transport af den mangelfulde vare til Euro Gymnastic Equipment ApS.

 

6. Ansvarsbegrænsninger
Euro Gymnastic Equipment ApS kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis Euro Gymnastic Equipment ApS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet Køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som Euro Gymnastic Equipment ApS kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved Euro Gymnastic Equipment ApS’ forsømmelse. A Euro Gymnastic Equipment ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab mv., uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

 

7. Produktansvar
Euro Gymnastic Equipment ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.
Euro Gymnastic Equipment ApS vil dog til enhver tid videretransportere til Køber det produktansvar som Euro Gymnastic Equipment ApS kan indtale imod Euro Gymnastic Equipment ApS leverandører/producenter uden ovennævnte begrænsning i ansvaret.

 

8. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

9. Lovvalg og værneting
Alle eventuelle tvister skal søges løst ved mediation. Er det ikke muligt, skal eventuel sag forelægges og afgøres ved en domstol i Danmark.

Euro Gymnastic Equipment ApS august 2021

Lad os tage en snak

Er du interesseret i vores produkt? Udfyld dine informationer herunder og så tager vi en snak.

Lad os tage en snak

Er du interesseret i vores produkt? Udfyld dine informationer herunder og så tager vi en snak.