Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder, institutioner og klubber mv. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, det ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Køb hos Euro Gymnastic Equipment ApS, ordrebekræftelse
En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Euro Gymnastic Equipment ApS.

Euro Gymnastic Equipment ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Euro Gymnastic Equipment ApS garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Euro Gymnastic Equipment ApS har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

2. Priser mm.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser. Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
Euro Gymnastic Equipment ApS forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
Euro Gymnastic Equipment ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

 

3. Fragt, forsikringer mm.
De anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring.
Levering af varer købt hos Euro Gymnastic Equipment ApS sker ved overgivelse til forsendelse. Forsendelse sker med anerkendte fragtmænd.

 

4. Betaling og ejendomsforbehold
Euro Gymnastic Equipment ApS’ betalingsbetingelser er 14 dage nettokontant, medmindre andet er aftalt.
Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Euro Gymnastic Equipment ApS’ forhold, er Euro Gymnastic Equipment ApS berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til  2 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.
Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påløber der et gebyr på DKK 100,00 pr. skrivelse.
Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger.
Euro Gymnastic Equipment ApS beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Euro Gymnastic Equipment ApS på Købers vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Euro Gymnastic Equipment ApS’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

5. Mangler
Euro Gymnastic Equipment ApS påtager sig i henhold til købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage om levering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt forskriftsmæssigt, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Euro Gymnastic Equipment ApS’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten, hvorfor køber alene kan kræve afhjælpning eller omlevering.
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.
Efter at Euro Gymnastic Equipment ApS har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Euro Gymnastic Equipment ApS uden forsinkelse afhjælpe manglen.
Såfremt Euro Gymnastic Equipment ApS får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko.
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Euro Gymnastic Equipment ApS’ disposition.
Euro Gymnastic Equipment ApS yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

 

6. Produktansvar
Euro Gymnastic Equipment ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.

 

7. Reklamation/forældelse
Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere inden 8 dage, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

 

8. Ved montage og anlægsarbejder
A. Euro Gymnastic Equipment ApS’ forpligtelser
Euro Gymnastic Equipment ApS forestår opstilling og nedtagning af egen del af byggeplads hvis intet andet er nævnt i tilbuddet.
Euro Gymnastic Equipment ApS forestår alene montage af det hos Euro Gymnastic Equipment ApS indkøbte produkt.

B. Købers forpligtelser
B.1. Klargøring af byggepladsen
Alle forudgående arbejder, som undersøgelse og klargøring af jordbundsforhold, undersøgelse og beskyttelse af kabel- og rørføring i jorden samt indhentelse af relevante tilladelser til de aftalte arbejder, foretages af Køber forinden Euro Gymnastic Equipment ApS påbegynder entreprisen.

Det er Købers ansvar, at byggepladsen, herunder jordforhold, er egnede til den aftalte entreprise – Euro Gymnastic Equipment ApS tager forbehold for prisændringer i det omfang der skal udføres særlige foranstaltninger vedr. fundering, stabilisering grundet jordbundsforholdene.

Euro Gymnastic Equipment ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader og forsinkelse, der opstår som følge af Købers manglende undersøgelse og klargøring af byggepladsen.

B.2. Adgang til byggepladsen mv.
Køber sørger for, at Euro Gymnastic Equipment ApS’ medarbejdere eller denne underleverandører har uhindret adgang til byggepladsen.
Køber sørger for kørefaste og gode tilkørsel forhold til arbejdsstedet.
Køber sørger for, at der er vederlagsfri adgang til byggestrøm 380V/32A med 0 og 3 faser i godkendt installation.
Ved montage løbende over flere dage, sørger Køber for vederlagsfri adgang til velfærdsforhold og skurforhold for Euro Gymnastic Equipment ApS’ medarbejdere eller dennes eventuelle underleverandører.

B.3. Oprydning på byggepladsen
Køber forestår oprydning på byggepladsen efter montagen er afsluttet.
Køber sørger for vederlagsfri bortkørsel af byggeaffald, bortgravet jord og emballage.

 

9. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

10. Lovvalg og værneting
Alle eventuelle tvister skal søges løst ved mediation. Er det ikke muligt, skal eventuel sag forelægges og afgøres ved en domstol i Danmark.

Lad os tage en snak

Er du interesseret i vores produkt? Udfyld dine informationer herunder og så tager vi en snak.

Lad os tage en snak

Er du interesseret i vores produkt? Udfyld dine informationer herunder og så tager vi en snak.