Handelsvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för företag, institutioner och klubbar mm. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den mån de inte avviks från annat skriftligt avtal.

1. Köp från Euro Gymnastic Equipment ApS, orderbekräftelse
En beställning är endast bindande när den har godkänts av Euro Gymnastic Equipment ApS.

Euro Gymnastic Equipment ApS förbehåller sig rätten att göra ändringar i leveransen fram till leveranstillfället, men Euro Gymnastic Equipment ApS garanterar i så fall minst likvärdig funktionalitet och prestanda.

Köparen kan endast förlita sig på de villkor som anges i det enskilda avtalet. Information som Euro Gymnastic Equipment ApS har lämnat muntligen, på internet, i broschyrer mm. är således irrelevant för bedömningen av leveransen.

2. Priser m.m.
Om inte annat skriftligen avtalats är priserna de priser som gäller på leveransdagen. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.
Euro Gymnastic Equipment ApS förbehåller sig rätten att ändra priser i framtiden utan föregående meddelande.
Reservationer görs för slutprodukter och förseningar från våra leverantörers sida. Reservation tas även för färg- och designförändringar m.m. från våra leverantörer.
Euro Gymnastic Equipment ApS ansvarar inte för någon förlust – vare sig direkt eller indirekt – som Köparen kan lida på grund av en försenad eller utebliven leverans.

3. Frakt, försäkring mm.
De angivna priserna är exklusive kostnader för frakt, frakt, försäkring.
Leverans av varor köpta från Euro Gymnastic Equipment ApS sker vid leverans för utskick. Frakt sker med erkända transportörer.

4. Betalning och äganderättsförbehåll
Euro Gymnastic Equipment ApS betalningsvillkor är 14 dagar netto kontant, om inte annat avtalats.
Om köparen inte betalar i tid, och förseningen inte beror på Euro Gymnastic Equipment ApS förhållanden, har Euro Gymnastic Equipment ApS rätt att från förfallodagen beräkna dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande 2 % per påbörjad månad samt att inkassera betalning för alla fakturerade och levererade varor oavsett tidigare överenskomna kreditvillkor.
Vid utskick av påminnelsebrev tillkommer en avgift på DKK 100,00 per brev.
Underlåtenhet att betala efter utsatt förfallodag kan också medföra att ärendet utan vidare uppsägning övergår till inkasso, varvid ytterligare indrivningskostnader kan tillkomma.
Euro Gymnastic Equipment ApS behåller äganderätten till det sålda föremålet till dess att hela köpeskillingen har erlagts jämte ränta och kostnader samt eventuella utgifter avseende det sålda föremålet som ska ha ådragits Euro Gymnastic Equipment ApS för Köparens räkning.

Tills äganderätten övergått till Köparen måste produkterna försäkras av Köparen och förvaras separat. Köparen förbinder sig att inte utan Euro Gymnastic Equipment ApS medgivande flytta, pantsätta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt förfoga över det sålda förrän äganderätten har övergått till köparen. Köparen får inte heller göra några ändringar på den levererade varan.

5. Saknas
Euro Gymnastic Equipment ApS förbinder sig enligt köplagen att under en tid av 24 månader i följd efter det att leverans skett utan onödigt dröjsmål utföra omleverans eller reparation efter eget gottfinnande, när det föreligger brister i leveransen som är på grund av konstruktion, material eller tillverkning.
Avhjälpandet omfattar inte sådana fall då defekter beror på att leveransen inte har monterats och/eller använts enligt föreskrifter, felaktig eller olämplig användning, ändringar eller tekniska ingrepp som gjorts utan Euro Gymnastic Equipment ApS skriftliga medgivande, eller extraordinära klimatpåverkan.

Slitdelar omfattas inte av avhjälpanderätten/skyldigheten. Kostnader för montering och demontering omfattas inte av avhjälpsrätten/plikten varför köparen endast kan kräva avhjälpning eller omleverans.
Om köparen vill göra reklamation över något fel ska en skriftlig reklamation göras utan onödigt dröjsmål efter att felet har konstaterats.
Efter att Euro Gymnastic Equipment ApS har mottagit reklamation om ett fel som anses omfattas av denna bestämmelse, kommer Euro Gymnastic Equipment ApS att avhjälpa felet utan dröjsmål.
Om Euro Gymnastic Equipment ApS erhåller defekta leveranser eller delar återlämnas för omleverans eller reparation ska köparen, om inte annat avtalats, stå för kostnader och risk för transporten.

När leveranser eller delar skickas till köparen i form av omleverans eller som reparerade delar sker transporten på köparens bekostnad och risk.
Defekta delar som bytts ut enligt ovan ska ställas till Euro Gymnastic Equipment ApS förfogande.
Euro Gymnastic Equipment ApS ger rätt till gottgörelse för delar av leveransen som har bytts ut eller reparerats, på samma villkor och under samma villkor som för den ursprungliga leveransen.

6. Produktansvar
Euro Gymnastic Equipment ApS ansvarar inte för någon förlust – vare sig direkt eller indirekt – som Köparen kan lida på grund av produktansvar, såvida inte sådant ansvar föreskrivs i en icke undantagsbar lagbestämmelse.

7. Klagomål/inkurans
Vid mottagande av varan har köparen undersökningsplikt och ska inom 8 dagar annonsera om fel upptäcks, annars förlorar köparen sina rättigheter. Om det är ett dolt fel ska reklamation dock göras inom två år.

8. Vid montering och byggnadsarbete
A. Euro Gymnastic Equipment ApS skyldigheter
Euro Gymnastic Equipment ApS sköter uppsättning och nedtagning av sin egen del av byggarbetsplatsen om inget annat nämns i offerten.
Euro Gymnastic Equipment ApS sköter endast monteringen av produkten köpt från Euro Gymnastic Equipment ApS.

B. Köparens skyldigheter
B.1. Förberedelse av byggarbetsplatsen
Alla förarbeten, såsom undersökning och iordningställande av markförhållanden, undersökning och skydd av kablar och rör i marken samt inhämtning av relevanta tillstånd för de överenskomna arbetena, utförs av Köparen innan Euro Gymnastic Equipment ApS påbörjar entreprenaden.

Det är Köparens ansvar att byggarbetsplatsen inklusive markförhållanden lämpar sig för avtalad entreprenad – Euro Gymnastic Equipment ApS förbehåller sig rätten till prisändringar i den mån särskilda åtgärder måste utföras ang. grund, stabilisering på grund av markförhållanden.

Euro Gymnastic Equipment ApS kan inte hållas ansvarigt för skador och förseningar som uppstår till följd av Köparens underlåtenhet att undersöka och förbereda byggarbetsplatsen.

B.2. Tillgång till byggarbetsplatsen mm.
Köparen ser till att Euro Gymnastic Equipment ApS anställda eller dess underleverantörer har obehindrat tillträde till byggarbetsplatsen.
Köparen säkerställer trafiksäkerhet och goda tillträdesförhållanden till arbetsplatsen.
Köparen ser till att det finns fri tillgång till byggström 380V/32A med 0 och 3 faser i godkänd installation.
Vid montering på flera dagar ger Köparen fri tillgång till välfärdsförhållanden och bodvillkor för Euro Gymnastic Equipment ApS anställda eller dess eventuella underleverantörer.

B.3. Städning på byggarbetsplatsen
Köparen ansvarar för sanering av byggarbetsplatsen efter avslutad montering.
Köparen ombesörjer gratis bortföring av byggavfall, schaktad jord och emballage.

9. Ansvarsfrihet – force majeure
Följande omständigheter leder till ansvarsfrihet när de inträffar efter avtalets ingående och hindrar dess fullgörande:

Arbetskonflikter, strejker, lock-out och alla andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, oförutsedda militära inkallningar av liknande omfattning, sabotagehandlingar, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, avsaknad av transportmedel, allmän knapphet på varor, begränsningar av drivkraftsmedel, epidemier och brister i leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna klausul.

Den part som vill åberopa någon av de nämnda omständigheterna ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om evenemangets inträffande och upphörande.

Båda parter har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra säga upp avtalet när dess fullgörande inom skälig tid blir omöjligt på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt.

10. Val av lag och plats
Alla eventuella tvister måste lösas genom medling. Om detta inte är möjligt måste alla ärenden lämnas in och avgöras av en domstol i Danmark.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.