1. Giltighet.
Följande villkor gäller om inte annat avtalats skriftligen.

1.2 Tillämpning.
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal för Euro Gymnastic Equipment, CVR- [CVR-nummer], (”Företaget”) försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till företagskunder.

2.1 Grund för avtal.
Villkoren utgör tillsammans med Bolagets erbjudande, orderbekräftelser/kontrakt den övergripande avtalsgrunden för Bolagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster till kund. Kundens köpvillkor tryckta på beställningar eller på annat sätt meddelade Bolaget utgör inte en del av Avtalet.

2.2 Ändringar och tillägg.
Ändringar i och tillägg till Grundavtalet är endast giltiga om parterna skriftligen har kommit överens om dem.

3.1 Produkter och reservdelar.
Produkter och reservdelar som Bolaget säljer och levererar till kunden följer dansk lagstiftning vid leveranstillfället. Företaget säljer och levererar reservdelar till standardprodukter i minst 12 månader efter leverans till kund.

3.2 Tjänster.
Tillhörande tjänster som Bolaget säljer och levererar till kunden, i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar, utförs på ett professionellt sätt och följer dansk lagstiftning vid leveranstillfället.

3.3 Ansvarsbegränsning.
Produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som Bolaget säljer och levererar till kund är avsedda för tält och för användning i Danmark. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är företaget inte i något fall ansvarigt för förlust eller skada som kan hänföras till användning för andra ändamål eller till användning utanför Danmark. Kunden ska hålla företaget skadeslöst i den mån företaget är ansvarigt för sådan förlust eller skada.

4.1 Pris.
Priset för produkter, reservdelar och tillhörande tjänster följer Bolagets gällande prislista vid den tidpunkt Bolaget bekräftar kundens beställning, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat. Alla priser är exklusive moms.

4.2 Betalning.
Kunden ska betala alla fakturor för produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster senast enligt gällande betalningsvillkor, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.

5. Sen betalning
5.1 Intresse.
Om kunden underlåter att i tid betala en faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster av skäl som Bolaget inte ansvarar för, har Bolaget rätt till dröjsmålsränta på 2 % pr. månad från förfallodagen och tills betalning sker.

5.2 Uppsägning.
Om kunden underlåter att betala förfallen faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster senast 14 dagar efter att ha mottagit skriftligt betalningskrav från Bolaget, har Bolaget, utöver ränta enligt 5 § 5.1 rätten att: (i) häva försäljningen av de produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som förseningen avser, (ii) häva försäljningen av produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för detta, och/eller (iii) utöva andra betalningsbefogenheter.

6. Erbjudanden, beställningar och orderbekräftelser.
6.1 Erbjudande.
Bolagets erbjudande gäller i 8 dagar från den dag då erbjudandet är daterat, om inte annat anges i erbjudandet. Accept av erbjudanden som Bolaget kommer in efter acceptfristens utgång är inte bindande för Bolaget, om inte Bolaget meddelar kunden annat.

6.2 Beställningar.
Kunden ska skriftligen skicka beställningar av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster till Bolaget.

6.3 Orderbekräftelser.
Bolaget har som mål att skriftligen skicka bekräftelse eller avslag på en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster till kunden efter mottagande av beställningen. Bekräftelser och avslag på beställningar måste vara skriftliga för att binda Bolaget.

6.4 Ändring av order.
Kunden kan inte ändra en gjord beställning av produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster utan Bolagets skriftliga godkännande.

6.5 Inkonsekventa villkor.
Om Bolagets bekräftelse av en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inte överensstämmer med kundens beställning eller Villkoren, och kunden inte vill acceptera de inkonsekventa villkoren, ska kunden skriftligen meddela Bolaget senast än 2 arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen, om denna inte överstiger leveranstid eller tillverkningstid. I annat fall är kunden bunden av orderbekräftelsen.

7. Leverans.
7.1 Leveransskick.
Företaget levererar alla sålda produkter och reservdelar.

7.2 Leveranstid.
Bolaget levererar alla sålda produkter, reservdelar och tillhörande tjänster vid den tidpunkt som anges i Bolagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat.

7.3 Examination.
Kunden ska undersöka alla produkter, reservdelar och tillhörande tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden önskar

anspråk måste det omedelbart meddelas bolaget skriftligen. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas Bolaget kan det inte göras gällande senare.

8. Försenad leverans.
Om Bolaget förväntar sig försening i leveransen av produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster, informerar Bolaget kunden om detta och ger samtidigt anledning till förseningen och ny förväntad leveranstid.

9. Garanti.
9.1 Garanti.
Företaget garanterar att produkter, reservdelar och tillhörande tjänster är fria från materialfel och defekter i design, material och utförande i 12 månader efter leverans. För delar som byts ut under garantin är garantitiden 12 månader från bytet, dock högst 24 månader från ursprunglig leverans.

9.2 Undantag.
Företagets garanti täcker inte slitdelar och fel eller defekter orsakade av: (i) normalt slitage, (ii) lagring, installation, användning eller underhåll i strid med företagets instruktioner eller normal praxis, (iii) reparation eller modifiering utförd av någon annan än företaget och (iv) andra villkor som företaget inte ansvarar för.

9.3 Meddelande.
Om kunden upptäcker ett fel eller en brist under garantitiden, som kunden önskar göra gällande, ska detta omedelbart meddelas skriftligen till Bolaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas Bolaget kan det inte göras gällande senare. Kunden ska lämna Bolaget den information om ett rapporterat fel eller brist som Bolaget begär.

9.4 Examination.
Inom skälig tid efter det att Bolaget mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och utrett reklamationen ska Bolaget meddela kunden om felet eller defekten omfattas av garantin. På begäran ska Kunden skicka defekta delar till Bolaget. Kunden står för kostnad och risk för delar under transport till Bolaget. Företaget står för kostnaden och risken för delar som transporteras till kunden om felet eller bristen täcks av garantin.

9.5 Åtgärd.
Inom skälig tid efter det att Bolaget underrättat kunden enligt paragraf 9.4 att ett fel eller en brist omfattas av garantin avhjälper Bolaget felet eller bristen genom att: (i) byta ut eller reparera defekta delar, eller (ii) skicka delar till kunden för kundens eget byte eller reparation.

10. Ansvar.
10.1 Ansvar.
Varje part ansvarar för sina egna handlingar och försummelser enligt gällande lag med de begränsningar som följer av Grundavtalet.

10.2 Produktansvar.
Bolaget ansvarar för produktansvar avseende levererade produkter och reservdelar, i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning. Kunden ska hålla Bolaget skadeslöst, i den mån Bolaget utöver detta ådrar sig produktansvar.

10.3 Ansvarsbegränsning.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet kan Bolagets ansvar gentemot kunden inte pr kalenderår totalt överstiga 2 % av försäljningen av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som Bolaget nettofakturerat kunden närmast föregående kalenderår.

10.4 Indirekta förluster.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är Bolaget inte ansvarigt gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust av produktion, försäljning, vinst, tid eller goodwill.

10.5 Force majeure.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i Grundavtalet är Bolaget inte ansvarigt gentemot kunden för bristande fullgörande av förpliktelser som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten kvarstår så länge force majeure kvarstår. Omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte borde ha förutsett vid avtalets ingående anses som force majeure. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, skadegörelse och arbetskonflikter.

11. Immateriella rättigheter.
Fullt ägande av alla immateriella rättigheter avseende produkter, reservdelar och relaterade tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätter, tillhör Bolaget.

12. Sekretess
12.1 Offentliggörande och användning.
Kunden får inte förmedla eller använda eller möjliggöra för andra att använda Bolagets affärshemligheter eller annan information av något slag som inte är allmänt tillgänglig.

12.2 Skydd.
Kunden får inte på ett otillbörligt sätt skaffa eller försöka få kännedom om eller tillgång till Bolagets konfidentiella information som beskrivs i avsnitt 12.1. Kunden måste hantera och lagra informationen på rätt sätt för att undvika att den av misstag kommer till andras kännedom.

12.3 Varaktighet.
Kundens skyldigheter enligt paragraf 12.1-12.2 gäller under parternas affär och utan tidsbegränsning efter affärens slut, oavsett orsaken till upphörandet.

13. Tillämplig lag och plats
13.1 Tillämplig lag.
Parternas handel är i alla avseenden föremål för detta

nsk höger.

13.2 Plats.
Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas handel måste avgöras av en dansk domstol och säljarens domkrets.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.