Villkor

OBS: Dessa villkor gäller endast konsumentköp. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den mån de inte avviks från annat skriftligt avtal.

1. Köp från Euro Gymnastic Equipment ApS
Ett bindande köpeavtal har inte ingåtts med Euro Gymnastic Equipment ApS innan Euro Gymnastic Equipment ApS har bekräftat beställningen.

2. Priser, betalning mm.
Angivna priser är exklusive kostnader för körkostnader, frakt, försäkring, paketering, installation, men inklusive moms och eventuella statliga avgifter, om inte annat avtalats. Förändringar i valutakurser, skatter, försäkringar, frakt- och inköpskostnader gör att Euro Gymnastic Equipment ApS kan justera priserna.

Vi reserverar oss för prisändringar och fel.
Euro Gymnastic Equipment ApS förbehåller sig rätten att ändra priser i framtiden utan föregående meddelande.
Alla specialtillverkade verktygsköp betalas kontant och före leverans. Alla produkter som distribueras av Euro Gymnastic Equipment ApS är 100 % förbetalda om inte annat överenskommits.
Reservationer görs för slutprodukter och förseningar från våra leverantörers sida. Reservation tas även för färg- och designförändringar m.m. från våra leverantörer.
Euro Gymnastic Equipment ApS ansvarar inte för någon förlust – vare sig direkt eller indirekt – som Köparen kan lida på grund av en försenad eller utebliven leverans.

3. Frakt.
Leverans av varor köpta från Euro Gymnastic Equipment ApS levereras med frakt enligt köplagens regler och leverans anses ha skett när Köparen mottagit varan.
Alla skador under frakt är en fråga mellan fraktbolaget och köparen.

4. Ångerrätt
Köparen kan häva det ingångna avtalet i enlighet med reglerna i konsumentavtalslagen. Ångerfristen är 14 dagar efter att Köparen mottagit den beställda varan.
Innan ångerfristens utgång ska Köparen återlämna det mottagna till Euro Gymnastic Equipment ApS, med angivande av att Köparen önskar utnyttja ångerrätten. Om Köparen vill säkra bevis på att Köparen har ångrat sig i tid, kan Köparen t.ex. spara kvittot på att Köparen har överlämnat varan till posten m.m. för transportändamål.
Köparen ska betala kostnaderna (porto/frakt) vid retur av varan.

Varan ska returneras till:
Euro Gymnastic Equipment ApS
Allikevej 10
4100 Ringsted

Kom ihåg att ange namn och adress.
Det är en förutsättning för att använda ångerrätten att Köparen kan returnera varan i samma skick och kvantitet och i originalförpackning som när Köparen tog emot den.

Artiklar tillverkade i speciella färger och/eller storlekar kan inte returneras.

5. Saknas
Euro Gymnastic Equipment ApS förbinder sig, i enlighet med köplagen, under en period av 24 månader i följd efter det att leverans till den första användaren skett, att utan onödigt dröjsmål utföra omleverans eller reparation efter eget gottfinnande, då det finns fel i leveransen, som beror på konstruktion, material eller tillverkning.
Åtgärden omfattar inte sådana fall där defekter beror på att leveransen inte har monterats och/eller använts helt i enlighet med tillverkarens föreskrifter, felaktig eller olämplig användning, ändringar eller tekniska ingrepp eller extraordinära klimatpåverkan.
Om Köparen vill göra reklamation över fel ska skriftlig reklamation göras inom skälig tid efter att Köparen upptäckt felet. I annat fall förlorar Köparen rätten att göra gällande felet.
Efter att Euro Gymnastic Equipment ApS har tagit emot reklamation om ett fel som anses omfattas av denna bestämmelse, kommer Euro Gymnastic Equipment ApS att avhjälpa felet så snart som möjligt.
Om inte annat avtalats står Köparen för kostnaderna och risken för att transportera den defekta varan till Euro Gymnastic Equipment ApS.

6. Ansvarsbegränsningar
Euro Gymnastic Equipment ApS kan endast kräva ersättning för förlust till följd av fel om Euro Gymnastic Equipment ApS har handlat i strid med allmän sedlighet eller lämnat köparen vilseledande information eller försummat att informera om ett fel som Euro Gymnastic Equipment ApS känt till eller borde ha känt till. eller bristen efter köpets ingående är orsakad av Euro Gymnastic Equipment ApS oaktsamhet. A Euro Gymnastic Equipment ApS ansvarar inte för indirekta förluster etc, oavsett om detta beror på enkel eller grov vårdslöshet.

7. Produktansvar
Euro Gymnastic Equipment ApS ansvarar inte för någon förlust – vare sig direkt eller indirekt – som Köparen kan ådra sig på grund av produktansvar, såvida inte sådant ansvar föreskrivs i en icke undantagsbar lagbestämmelse.
Euro Gymnastic Equipment ApS kommer dock när som helst att överföra på Köparen det produktansvar som Euro Gymnastic Equipment ApS kan göra gällande mot Euro Gymnastic Equipment ApS leverantörer/tillverkare utan ovan nämnda ansvarsbegränsning.

8. Ansvarsfrihet – force majeure
Följande omständigheter medför ansvarsfrihet när de inträffar efter avtalets ingående och hindrar dess fullgörande:

Arbetskonflikter, strejker, lock-out och alla andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, oförutsedda militära inkallningar av liknande omfattning, sabotagehandlingar, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, avsaknad av transportmedel, allmän knapphet på varor, begränsningar av drivkraftsmedel, epidemier och brister i leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna klausul.

Den part som vill åberopa någon av de nämnda omständigheterna ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om evenemangets inträffande och upphörande.

Båda parter har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra säga upp avtalet när dess fullgörande inom skälig tid blir omöjligt på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt.

9. Val av lag och plats
Alla eventuella tvister måste lösas genom medling. Om detta inte är möjligt måste alla ärenden lämnas in och avgöras av en domstol i Danmark.

Euro Gymnastic Equipment ApS augusti 2021

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.

Låt oss ta en pratstund

Är du intresserad av vår produkt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi en pratstund.